Banner20180124 1170 01

Presentation av pågående bokprojekt

Redaktionskommittén för Livgardets historia 1977 – 2020

Ordförande

Överste 1. Kim Åkerman

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Gerhardsson

Ekonomiredogörare

Major Åke Öhrström

Sakkunnig Infanteri

Överste Hans Mattsson

Sakkunnig Kavalleri

Överstelöjtnant Christian Braunstein

Sakkunnig Historia

Fil.dr. Johan Engström

Adjungerade

Överstelöjtnant Inge Lihufvudh Kapitelredaktör

Major Thomas Nordfeldt

Major Mikael Håkansson

Major Bengt Baldesten Bildredaktör

Kapten Lars-Åke Johansson Bitr. bildredaktör

För militärvetenskaplig granskning har kommittén stöd och hjälp av generalmajor Karlis Neretnieks, ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och tidigare rektor för Försvarshögskolan.

Produktionsplan i stort för Livgardets historieverk

Tid

Verksamhet

Anm.

2019 1.halvåret

Slutligt författararbete, arbetet klart före sommaren

Insänds till redaktions-kommittén senast 190601

2019 1.halvåret

Upphandling av tryckning


190601

Slutliga texter insända till redaktionskommittén


2019 2.halvåret

Kompletteringar, justeringar och fördjupningar, en första redigering av underlaget

Redaktionskommitténs granskning

Militärvetenskaplig granskning efter behov

2020 1.halvåret

Slutliga kompletteringar, justeringar och fördjupningar


2020 April (Slutet)

Slutligt manus lämnas till förlaget


2020 2.halvåret

"Sättning", korrekturläsning och tryckning


2020 Oktober

Lämning till tryckeriet


2020 Vecka 952

Tryckning klar, leverans till Livgardet

Före jul

Årsskiftet 2020/21

Allt klart för verksamhet enligt regementets bestämmande för jubileumsåret


Innehåll i stort i boken Svea livgardes historia 1977 – 2000

Kapitel

Författare

Sverige och omvärldsutvecklingen under perioden 1977 – 2000

Professor Kent Zetterberg

Krigsorganisation och krigsplanläggning 1977 – 2000

1.intendent Thomas Roth

Svea livgarde 1977 - 1984 - Ett utbildningsregementes vardag

Överstelöjtnant Jörgen Elving

Gardet gick i täten - Ledarskapsutvecklingen

i armén och på regementet

Överste Anders Emanuelson

Svea livgarde som försvarsområdesregemente 1985 – 1994

- En tid med stora förändringar

- Arméns och regementets ekonomi

- Försvarsområdesstaben

- Gardesbataljonen

- Livgardets dragoner

Generalmajor Jan-Olof Borgén

Överstelöjtnant Christer Auer


Överstelöjtnant Svante Andersson

Överste Henrik von Vegesack

Överstelöjtnant Claes Grafström

Kvinnornas inträde i Försvarsmakten och till regementet

Major Pernilla Skiöld Bergman

Skyddsskolans verksamhet på regementet

Toni Dufvenberg med flera

Stadsskyttebataljon – med huvudstaden som övningsfält: att utbilda, träna och öva för strid i bebyggelse

Överstelöjtnant Lars Gerhardsson

Överste Henrik von Vegesack

Livgardesförbanden 1994 – 2000

- En för alla – Alla för en

- Svea livgarde och Stockholms försvarsområde

- Försvarsområdesstaben

- 44.försvarsområdesunderhållsbataljonen

- Livgardesbrigaden- Livgardets dragoner

Överste 1. Kim Åkerman

Överste 1. Kim Åkerman

Överstelöjtnant Benkt Kullgard

Enhetschef Lena Tydén

General Sverker Göranson
Överste Svante Borg
Överstelöjtnant Lars Wikström

Överste Lars-Olof Nilsson

Hemvärnets utveckling till krigsförband

Major Ronny Schultz

Livgardister i militär utlandstjänst

- BA 05 och 9.Gardespansarskyttekompaniet i Bosnien 1995 – 1996

- BA 09- Insatsen i Bosnien och Hercegovina 1997 – 1998

General Johan Hederstedt

Överstelöjtnant Jonas Fröberg

Överstelöjtnant Fredrik Nord med flera

Traditioner och statsceremoniell verksamhet

Överstelöjtnant Urban Schwalbe
med flera

För soldaten i tiden – själavård och själavårdare vid Svea livgarde

F.d. regementspastor Mona Westerlund Lindberg

Militärmusiken vid Svea livgarde

F.d. musikinspektör Olle Hermansen med flera

Vardagslivets rutiner och förändringar

Kapten Lars-Åke Johansson

Chefer 1977 – 2000

Överste Hans Mattsson

Innehåll i stort i boken Livgardets historia 2000 – 2020

Kapitel

Författare

Vad ska vi göra med de blanka gevär?

- Omvärldsbedömningar, hotbilder och försvarets uppgift i förändring

Professor Wilhelm Agrell

Det nya Livgardet

Överste Ingvar Hellquist

Territoriell verksamhet i Stockholm efter 2000

Överste 1. Kim Åkerman

Överstelöjtnant Leif Ölmeborg

Insatsförbandens utveckling

Överste Stefan Nacksten

Hemvärnets fortsatta utveckling

Major Thomas Widlund

Livgardet – en internationell plattform

Major Claes Bernhorn

Överstelöjtnant Jan Dunmurray

Utbildning av förband och enskilda införutlandsuppdrag

Överstelöjtnant Jerker Svensson med flera

Hundtjänsten vid Livgardet

Major Thomas Goder

Livgardister i internationell verksamhet

- Livgardet i Kosovo

- Livgardet i Afghanistan

Överste Håkan Hedlund

Överstelöjtnant Lars Gerhardsson

Kommunikatör Henrik Eskilsson

Försvarsmusiken

Överstelöjtnant Per-Erik Laksjö med flera

Befälsordningsreformen 2008

Överstelöjtnant Nils Fransson

Fanjunkare Kristoffer Jändel

Logistikutvecklingen

Enhetschef Lena Tydén

Major Anders Malmborg

Traditioner och statsceremoniell verksamhet

Överstelöjtnant Richard Bäck-Friis Häll med flera

Samverkan med Upplands Bro kommun ochövnings- och skjutfältens utveckling

Överste Kent Edberg

Vardagslivet på regementet

Kapten Lars-Åke Johansson

Livgardets föreningar och stiftelser

Överstelöjtnant Leif Ölmeborg

Kvinnornas fortsatta frammarsch

Major Pernilla Skiöld Bergman

Jubileumsskrift Livgardet 500 år - I rikets tjänst 1521 - 2021

Bakgrund och syfte

Jubileumsskriften skall ge en sammanfattning av regementets utveckling under 500 år för att kunna användas för att bädda för förståelsen av jubileumsåret 2021, både hos nuvarande personal men också för tidigare personal och för alla som är historieintresserade i allmänhet och av regementshistoria i synnerhet.

Därigenom blir denna skrift i stort också en genomgång av delar av den svenska historien under 500 år samtidigt som den ger en bra beskrivning av hur ett regemente kan utvecklas under en längre tidsperiod. Avslutningen skall ge en bra bild av hur dagens Livgarde ser ut och vilken verksamhet som genomförs.

Jubileumsskriften skall på ett populärt och layoutmässigt tilltalade sätt presentera regementets historia under 500 år i alla dess olika skiftande verksamheter.

Inriktningen är att detta skall ske genom ett antal tematiska block, preliminärt enligt nedan:

- De första livvaktarna
- Livgardet formas
- Fanan och segernamnen
- Livgardet och kungamakten
- Livgardet i Stockholm
- Livgardet i krig och fred
- Livgardet som befälsskola
- Livgardet och konsten
- Livgardet och militärmusiken
- Livgardister i internationell tjänst
- Framstående livgardister
- Dagens moderna Livgarde

Jubileumsskriften kommer i huvudsak att bygga på innehållet i tidigare böcker av regementets historieverk samt andra skrifter som belyser regementets historia och verksamhet. Från pågående arbete med Svea livgardes historia 1977 – 2000 samt Livgardets historia 2000 – 2021 kommer delar att utnyttjas för att beskriva det moderna Livgardet.

Jubileumsskriften kommer inte att ha samma vetenskapliga inriktning som historieverken, d.v.s. ingen notapparat kommer att ingå.

Jubileumsskriften ska vara tryckt till sommaren 2020.

Önskemål om underlag

Textunderlag

Under den tidsperiod som dessa bägge böcker omfattar har många sveagardister, livgardister och livdragoner upplevt mängder med olika händelser som sitter kvar i minnet. Redaktionskommitténs ambitioner är att i texten kunna väva in ett antal verkliga händelser av stort minnesvärde för att berika innehållet med personliga reflektioner från många som tjänstgjort vid regementet.

Vi hoppas därför att många av er som läser detta, och har något minnesvärt att berätta, sätter ner detta i skrift på enklaste sätt och sedan skickar in det till lg-500-historieverket@mil.se

För att säkerställa att det finns möjlighet att ta tillavara på dessa insända minnen behöver dessa vara oss tillhanda senast den 1 juli 2019.

Bilder

Redaktionskommittén strävan är att dessa böcker av historieverket ska kunna ges en rik illustration av bilder. Vi går för närvarande genom ett antal befintliga arkiv och har hittat många användbara bilder.

Det vi inte kommer åt är den rika bildskatt som finns samlat hos alla som tjänstgjort vid regementet under såväl grund- som repetitionsutbildning. Vi efterlyser bra bilder och tar mer än gärna emot förslag om detta. Om ni har någon/några bilder som ni tror skulle vara bra för att illustrera olika slag av verksamheter som ni varit med om så kontakta någon av våra bildredaktörer, Bengt Baldesten ( bengt@roslagsprogram.se ) för perioden 1977 till 2000 eller Lars-Åke Johansson ( lars-ake.h.johansson@mil.se ) för perioden 2000 till 2019, för närmare information om hur detta ska gå till.

Generellt söker vi bra bilder som kan illustrera omvärldsutvecklingen under perioderna avseende händelser som har påverkat svenska beslut avseende säkerhetspolitik och försvarsfrågor.

Några specifika bilder som vi letar efter till bok 1 (ska vara tagna 1977-2000) är dessa:

 • Rekognosering under en SÖB.
 • Arbete i lektionssal under en SÖB.
 • Stridsskjutning i Gällöfsta.
 • Kvinna som för trupp.
 • Kvinna som utbildar.
 • Kvinna i högvakten.
 • Partnership for Peace-trupp.
 • Verksamhet på Soldathemmet.
 • Pastor vid fältkorum.
 • Utbildning i sjukvård.

Några specifika bilder som vi letar efter till bok 2 (ska vara tagna 2000 - 2019) är dessa:

 • Livgardet/Kungsängen infrastruktur
 • Soldater under bevakning i Stockholms stenstad
 • Bild från 11.september med brinnande World Trade center
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub